زلزله کرمانشاه

5/5

پیام تسلیت خاورپژوهش به بازماندگان زلزله کرمانشاه:

یک بار دیگر زلزله ایران را سیاه پوش کرد.

حادثه غم بار زلزله کرمانشاه و جان باختن هموطنان عزیزمان را به ملت ایران بویژه مردم بزرگوار غرب کشور و خانواده های مصیبت دیده تسلیت عرض می نماییم.

شد بـه آهنگ عجیبی خـاک مــا زیـر و زبـر       خــانه‌ها لــرزید و لــرزیدند دل‌هــــا بیشتــر

تکان ناگهانـی تـــا همیشه خـــواب کـــرد       کـــودکان خفته در گهـــواره را بــــار دگــــر

دست‌های کوچکی از خاک بیرون مانده است       دست‌هـایی بــر سر است و دست هـایی برکمر

کـودکان خـانه را جــز مـرگ، همبازی نمانـد       بــاز، بــازی می کنـد داغ عـزیـزان بــا جـــگر

لحظه لحظه شـــوق پـرواز از زمین تکثیر شد      بس که هر سو ریخت، باقـی مانده‌های بال و پر

داغ‌هـای بــاغ سنگین است امـا نـو به نــو       از دل ایــن خـاک می‌رویـد درختــی تـازه تــر

یک به یک دیــوارها افتاد تــا هجـرت کنیم       از شبِ ایــن چهـار دیـواری به آغوش سحــــر